نام کتاب:: مبادی اقتصاد تصدی عمومی
نویسنده: پوهاند دکتور نذیر احمد شهیدی و پوهنمل عبدالمالک حلیمی
انتشارات: رسالت کابل
قیمت: 230 افغانی
موجودی: 2
قفسه: 7/5

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما