نام کتاب:: مبادی اقتصاد سنجی جلد دوم
نویسنده: دامودار گجراتی
مترجم:: دکتر حبیب ابریشمی
انتشارات: تهران
قیمت: 720افغانی
موجودی: 13
قفسه: 7/5

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما