نام کتاب:: مبانی و اصول علم اقتصاد
نویسنده: دکتر یدالله دادگر و دکتر تیمور رحمانی
انتشارات: انتشارات موسسه بوستان کتاب
قیمت: 200 افغانی
موجودی: 5
قفسه: 7/6

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما