نام کتاب:: مبادی علم اقتصاد
نویسنده: پوهنمل سید فرهاد {شهید زاده}
انتشارات: انتشارات قدس
قیمت: 100افغانی
موجودی: 3
قفسه: 7/6
© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما