نام کتاب:: مبانی علم اقتصاد
نویسنده: گریگوریمنکیو
مترجم:: دکتر حمید رضا ارباب
انتشارات: انتشارات تهران
قیمت: 240 افغانی
موجودی: 6
قفسه: 7/6

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما