نام کتاب:: ریاضیات برای اقتصاد و بازرگانی دیفرانسیل و انتگرال
نویسنده: رابرت چیلدرس
مترجم:: کامبیز هژبرکیانی
انتشارات: انتشارات نی
قیمت: 300افغانی
موجودی: 3
قفسه: 7/6
© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما