نام کتاب:: مبانی علم اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد کلان
نویسنده: دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی
انتشارات: خجسته
قیمت: 200افغانی
موجودی: 3
قفسه: 7/6

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما